Liber CI

Liber CI

O.T.O.

Отворено писмо до оние кои би сакале да му се придружат на Редот

Во кое се наброени обврските и привилегиите. Овие прописи стапуваат во сила во било која област каде членството на Редот има повеќе од илјада души.

BAPHOMET XI°

Послание од БАФОМЕТ до Sir George Macnie Cowie, Многу Славниот и Многу Илуминираниот Понтиф и Епопт на Ареопагусот од VIII° на O.T.O., Голем Сеопшт Ризничар, Чувар на Златната Книга, Претседател на Одборот за Издавачка дејност на O.T.O.Ни беше укажано дека некои личности кои се достојни за да му се придружат на О.Т.О., ги сметаат членарините и прилозите за прилично високи. Ова се должи на твоја грешка што не си успеал да им ги објасниш правилно големите предности што ги нуди Редот. Затоа сакаме да ги забележите и да ги циркулирате низ Редот и меѓу оние профани кои изгледаат достојни за да се придружат, овие работи кои се однесуваат на должностите и привилегиите начленовите од почетните степени на О.Т.О. во однос на материјалните работи. Заради погодност ќе ги класифицираме нив според Дванаесетте Куќи на Небото, но исто така и според нумерирани параграфи поради оние кои не ја познаваат Науката на Ѕвездите. Затоа најпрво за обврските на Браќата. Сепак, во нашиот Ред секоја обврска е исто така и привилегија и не е можно целосно да се разграничат.

ОБВРСКИ НА БРАЌАТА

Прва Куќа

1. Нема закон над Прави што ти е волја. Сепак за Браќата е добро секојдневно да го проучуваат Светиот Закон, Liber Legis (Книгата на Законот), во која постојат многу препораки на кој начин можат најдобро да ја изразат својата волја.

Втора Куќа

2. Имотот од секој Брат секогаш треба да биде на располагање на кој било Брат во случај на потреба. Но во таквите случаи се јавува голема повреда ако едниот замоли, а другиот да се согласи, зашто ако првиот е навистина во неволја неговата гордост е повредена со неговата молба; а доколку не е така вратата им е отворена на просјаците и натрапниците и сите видови на измамници и никаквеци, кои не се вистински Браќа. Но Братот кој поседува овоземски добра треба да си земе за обврска да ги надгледува потребите на сите оние Браќа со кои лично се познава, да ги предвиди нивните нужни потреби на таков мудар, нежен и префинет начин што позајмувањето ќе испадне како да е враќање на долг. И секоја дадена помош треба да се изведе дискретно и олеснувањето да биде трајно, а не моментално.

3. Сите Браќа треба да бидат исклучително точни во исплаќањето на членарините кон Ложата. Ова треба да има предност во однос на сите други долгови.

Трета Куќа

4. Сите Браќа треба да бидат истрајни во проповедањето на Законот на Телема. Во секое пишување треба да се внимава да се употребат пропишаните поздрави; подеднакво и во говорот, дури и со странците.

5. Тие од се срце ќе одговорат на секој повик од Ложата или Огранокот на кој му припаѓаат, без да се служат со површни изговори.

6. Браќата треба да ја искористат секоја прилика за да си помагаат едни на други во нивните потреби, работи и професии било да се работи за непосредна соработка со Браќата која треба да има предност пред другите, или да се зборува добро за нив или според потребите и околностите. Пожелно е, доколку е можно, двајца или повеќе Браќа од истата Ложа што се вклучени во иста работа, да се спремат да ја спојат истата преку влегување во партнерски однос. Така со тек на време големи и моќни корпорации може да произлезат од малите индивидуални претпријатија.

7. Тие ќе бидат трудољубиви во циркулирањето на сите расправи, манифести и сите други објави кои Редот може повремено да ги издаде заради подучување или еманципација на профаните.

8. Тие можат да понудат погодни книги и слики на Библиотеката од Работилниците на Редот.

Четврта Куќа

9. Секој Брат кој може да поседува рудници, земјишта, повеќе куќи отколку што може постојано да ги користи, би требало да донира на Редот, дел од тие рудници или земјишта или една или повеќе од тие куќи.

10. Имотот што е даден на ваков начин ќе биде управуван, доколку донаторот сака, за негов интерес, на тој начин ќе се оствари заштеда, бидејќи поголемите поседи поекономично се управуваат одошто малите. Но таквиот имот кој моментално не се користи Редот ќе го употреби на начин што го смета за правилен, позајмувајќи празна куќа (на пример)на некој Брат што има потреба или дозволувајќи неискористена сала да биде употребена за Ложа.

11. (Прилозите за големите објекти на Редот се посебно добредојдени).

12. Секој Брат треба да покаже грижа за удобноста и среќата на Братот кој е стар, погрижувајќи се не само за материјалните потреби, ами и за негова разонода, така што неговите поодминати години ќе бидат развеселени.

Петта Куќа

13. Секој Брат ќе настојува да ги развеселува сите Браќа со кои се познава било преку забава или разговор или на секој друг начин што ќе се покаже како погоден. Често и природно љубовта ќе се појави меѓу членовите на Редот зашто тие имаат толку многу заеднички и возвишени интереси.Таквата љубов е посебно света и треба да се охрабрува.

14. Сите деца од Браќата треба да се сметаат за деца на целиот Ред и да бидат заштитени и помогнати на секој начин од членовите поединечно и колективно од организацијата. Никаква разлика не смее да се прави во однос на околностите под кои се случило раѓањето на кое било дете.

15. Постои една посебно света должност, која секој Брат треба да ја исполни во однос на сите деца, вклучувајќи ги и оние што се родени вон Редот. Таа должност е да се подучат на Законот на Телема, да се подучат на независност и слобода на мислата и карактерот и да се предупредат дека сервилноста (ропската покорност) и кукавичлукот се најсмртоносните болести на човечката душа.

Шеста Куќа

16. Лична и домашна послуга треба да се избере од членовите на Редот кога е тоа можно и голема обѕирност и љубезност треба да се примени во однос на нив.17. Тие од своја страна ќе пружат ревносна и остроумна помош.

18. Додека се во Ложата и при посебни прилики,тие треба да се третираат како Браќа со потполна рамноправност; ваквото однесување е непожелно за времето на служба, а блискоста која ја подрива секоја дисциплина и ред, треба да се избегнува преку преземање на целосна и забележлива промена во манирите и обраќањето.

19. Ова се однесува на сите луѓе во подредена положба, но не и на Браќата што служат во Работилниците на Редот, кои треба да се третираат како домаќини, бидејќи служат без надокнада.

20. Во случај на болест од некој Брат, должност е на сите Браќа што лично го познаваат да се грижат за него, да видат дали му треба нешто и ако затреба да ја известат Ложата или самата Голема Ложа.

21. Оние Браќа кои се лекари или болничари природно ќе ја пружат својата вештина и нега, дури и повеќе од своето вообичаено задоволство во службата.

22. Сите Браќа се обврзани со својата лојалност да и ги понудат своите услуги од нивната посебна струка, бизнис или професија на Големата Ложа. На пример, трговецот со канцелариски материјали ќе ја снабди Големата Ложа со хартија, пергамент и слично; книжарот ќе и понуди книги на Библиотеката од Големата Ложа за кои библиотекарот смета дека се пригодни;адвокатот ќе ја изврши секоја правна работа за Големата Ложа, а поседникот на железница или брод ќе се погрижи Големите Офицери да патуваат удобно секаде каде што ќе посакаат.

23. На посетителите од другите Ложи треба да им се приреди третман на амбасадори; ова посебно се однесува на Суверените Врховни Главни Инспектори на Редот при нивните инспекции.Сето гостопримство и љубезност што им е искажано ним ни е искажано и Нам лично.

Седма Куќа

24. Пожелно е брачниот партнер на секој Брат да биде исто така член на Редот. Занемарувањето на ова често води кон сериозни проблеми за двете страни, посебно за неиницираниот.

25. Правните тужби меѓу членовите на Редот се апсолутно забранети, под закана на итно исклучување и губење на сите привилегии, дури и на оние кои се стекнати со изминато добро однесување, а на кои се упатува во вториот дел од овие инструкции.

26. Сите спорови меѓу Браќата треба да се упатат на состанок прво до Мајсторот или Мајсторите на нивната Ложа или Ложи; доколку не се изнајде компромис на овој начин; спорот се упатува до Големиот Трибунал кој ќе посредува во него и неговата одлука се прифаќа како конечна.

27. Одбивањето да се примени или прифати таква одлука повлекува со себе исклучување од Редот, а другата страна тогаш е слободна да бара отштета од Световните Судови.

28. Членовите на Редот треба да се однесуваат кон оние што се вон Редот како да не поседуваат никакви права, бидејќи тие не го прифатиле Законот па затоа се слични на троглодити, остатоци од мината цивилизација и треба да се третираат соодветно на тоа. Љубезност треба да се покаже кон нив како и кон секое друго животно и треба да се направи секаков напор за да се доведат до Слобода.

29. Секоја повреда што ја направило некое лице вон Редот врз некој член на Редот може да се изнесе пред Големиот Трибунал, кој доколку смета дека е правилно и погодно ќе ја искористи сета своја моќ за да изнуди обесштетување или да ја одмазди.

30. Во случај кога некој Брат ќе биде неправедно обвинет за престап на основа од кривичниот закон на земјата во која престојува, било кој Брат што ги познава фактите треба да чувствува обврска да ја изнесе вистината; тој треба да ги извести за случајот и Големиот Трибунал и Цивилната Власт и да бара ослободување во однос на тој предмет.

31. Откако ќе ја потврди со изјава својата невиност над Книгата од Светиот Закон, обвинетиот Брат ќе биде бранет со крајните сили на Редот пред Светиот Суд што е поставен ad hoc од страна на Големиот Трибунал.

32. Јавните непријатели на земјата од некој Брат ќе бидат третирани како такви и убиени на бојно поле или заробени како што командува офицерот на Братот. Но во рамките на Ложата сите такви поделби треба апсолутно да се заборават; и како деца на Еден Татко претходните непријатели во наредниот час треба да престојуваат во мир, пријателство и братство.

Осма Куќа

33. Од секој Брат се очекува да изрази благодарност во својата последна желба и тестамент за големата добробит што ја примил од Редот, подарувајќи му дел или сите свои добра, онака како што смета дека е погодно.

34. Смртта на некој Брат не треба да биде причина за потиштеност, ами за радување; Браќата од неговата Ложа треба да се соберат и да направат банкет со музика и танц и сите видови на радост.Од најголема важност е ова да се направи, бидејќи притоа наследениот страв од смртта, кој е длабоко всаден како инстинкт во нас, постепено ќе се искорени. Тоа е наследство на мртвиот еон од Озирис и наша должност е да го поништиме во себе за да можат нашите деца и децата нивни да бидат родени слободни од тоа проклетство.

Деветта Куќа

35. Од секој Брат се очекува да посвети голем дел од своето слободно време во проучувањето на принципите од Законот и од Редот и во пронаоѓањето на клучот што води до неговите големи и разновидни мистерии.

36. Тој, исто така, треба да стори се што е во негова моќ да го шири Законот, посебно преку преземање на долги патувања, ако е можно, на далечни места и таму да го засади семето на Законот.

Десетта Куќа

37. Сите трудни жени се особено свети за членовите на Редот и не треба да се штеди никаков напор за да се доведат до прифаќање на Законот на Слободата за да може нероденото дете да почувствува добробит од тој чин. Тие треба да бидат поттикнати да станат членови на Редот, за да може детето да биде родено под неговата закрила.

38. Ако идната мајка потврди дека нејзина волја е да ги презира и да им пркоси на табуата од ропските богови, таа треба да се смета како посебно погодна за нашиот Ред и Мајсторот на Ложата во нејзината област ќе се понуди да му стане кум на детето, кое ќе биде посебно припремано, ако сака мајката, како служител на Редот во една од неговите Работилници.

39. Посебни Работилници ќе бидат основани за нега на жените од Редот или за оние жени чии мажи или љубовници се членови на Редот, така што основната обврска од женскиот род може да се изведе со сета удобност и чест.

40. Од секој Брат се очекува да го употреби сето свое влијание врз личностите кои имаат (т.н.)висока општествена положба и да ги поттикне да му се придружат на Редот. Особено ќе се бараат кралски личности, министри, високи службеници од дипломатија, поморски, воени и цивилни служби, зашто крајната намера е световната моќ на државата да се воведе во Законот како би можела да води до слобода и просперитет преку примената на неговите принципи.

41. Ќе бидат востановени Колеџи на Редот каде децата на неговите членови ќе бидат обучувани во сите струки, бизниси и професии и таму тие можат да ги проучуваат слободните уметности и хуманистичката наука како и нашата света и тајна наука. Од Браќата се очекува да сторат се што е во нивна моќ за да го овозможат создавањето на таквите Универзитети.

Единаесетта Куќа

42. Од секој Брат се очекува да стори се што е во негова моќ за да ги поттикне неговите лични пријатели да го прифатат Законот и да му се придружат на Редот. Затоа тој треба да настојува да изнајде нови пријатели надвор од Редот заради проширување на опсегот на Редот.

Дванаесетта Куќа

43. Браќата се обврзани на тајност само во однос на природата на ритуалите од нашиот Ред и на нашите лозинки, знаци итн. Општите принципи на Редот може да бидат целосно објаснети, онолку колку што е разбирливо под VIo; како што е запишано „искушенија не пишувам, ритуалите ќе бидат половина познати, а половина прикриени: Законот е за сите.“ Треба да се забележи дека е потребно точно извршување на овие обврски така што извештајот за ова ќе се прочуе надалеку и прославеноста за тоа да дојде до Престолот од самиот Врховен и Свет Крал, така што ќе превагне на вагата кога ќе дојде прашањето за високо унапредување на Братот во Редот.

ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ НА БРАЌАТА

Прва Куќа

44. Првата и најголема привилегија на еден Брат е да биде Брат; да го има прифатено Законот, да стане слободен и независен, да го им уништено сиот страв, било да е од обичај или од вера или од други луѓе или од самата смрт. Во други списи детално е објаснета, иако нецелосно, радоста и славата на оние кои ја прифатиле Книгата на Законот како единствено правило за животот; и овде тоа нема да го рекапитулираме.

Втора Куќа

45. Сите Браќа кои паднале во немаштија имаат право на директна помош од Редот во полн износ на трошоците и членарините што ги платиле почнувајќи од времето на нивното пристапување во Редот. Тоа ќе се смета како позајмување без камата. За да не се злоупотребува ваквата привилегија, Големиот Трибунал ќе одлучи дали ваквата апликација е поддадена со најдобра намера.

Трета Куќа

46. На членовите на Редот им е дозволено да ги користат Библиотеките во секоја од нашите Работилници.

47. Библиотеки за позајмување ќе бидат воспоставени.

48. Браќата кои патуваат имаат право на гостопримство од Мајсторот на областната Ложа во период од три дена.

Четврта Куќа

49. Браќата од сите степени може да бидат поканети на привремен престој во Работилниците од Редот од страна на Големата Ложа; и таквата покана може доверливо да се смета како награда за заслуги. Таму тие ќе имаат можност лично да се запознаат со членовите од повисоките степени, да научат за подлабоките активности на Редот, да ја стекнат добробитта на личното подучување и на секој начин да станат погодни за напредување.

50. Браќата со поодминати години и со познати заслуги кои сакаат да водат религиозен живот може да бидат повикани на постојан престој во таквите Работилници.

51. Кај повисоките степени Браќата имаат право на престој во нашите Работилници одреден период во секоја година, како што е покажано: ‐ VIо. Две недели. VIIо. Два месеци. G.T. ( Голем Трибунал ) Еден месец. S.G.C. (Принц на Кралска Тајна) Три месеци. P.R.S.(Суверен Голем Командант) Шест недели. VIIIо. Шест месеци.

52. Членовите на IXо кои го споделуваат меѓу себе целокупниот имот на Редот според правилата на тој степен, можат да престојуваат таму постојано. Навистина, куќата на секој Брат од овој степен е, ispo facto, Работилница на Редот.

Петта Куќа

53. Сите Браќа може да очекуваат најтопла соработка во радостите и забавите од другите членови на Редот. Совршената слобода и сигурност дадена од Законот му овозможува на карактерите од сите Браќа да се развиваат до самите граници од нивната природа и големата радост и развеселеност со која тие постојано се преплавени ги прави најдобри пријатели. „Тие ќе се радуваат, нашите избрани; кој тагува не е од нас. Убавината и моќта, полетната смеа и пријатниот копнеж, силата и огнот се од нас.“

54. Децата од сите Браќа имаат право на грижа од Редот и ќе им биде посветено внимание на нивната едукација во одредени Работилници од Редот.

55. Децата од Браќата кои се останати сирачиња официјално ќе бидат посвоени од страна на Мајсторот на Ложата или ако тој одбие тогаш од самиот Врховен и Свет Крал и ќе бидат третирани како да се негови сопствени.

56. Браќата кои имаат право на некој посебен интерес кон некое дете чија мајка не е член на Редот може да го препорачаат на грижа во нивните Ложи или кај Големата Ложа.

Шеста Куќа

57. Во случај на болест сите Браќа имаат право на лекарска и хируршка грижа и нега од страна на оние Браќа од Ложата, кои се лекари, хирурзи или болничари.

58. Во специјални прилики Врховниот и Свет Крал може да ја прати својата лична послуга.

59. Кога е оправдано од приликите, во случаите кога се работи за животи што се од голема важност за Редот и слично, тој може да дозволи давање на оној лек што им е познат на членовите од IXо.

60. Членовите на Редот може да очекуваат од Браќата нивно ангажирање за да им изнајдат добро платена работа за нив доколку оскудуваат или ако е можно лично да ги вработат.

Седма Куќа

61. Членовите на Редот може да очекуваат да најдат погоден брачен партнер во прилично избраната заедница на која и припаѓаат. Штом се заедничките интереси и надежи веќе воспоставени, природно е да се претпостави дека онаму каде постои и взаемно привлекување, бракот ќе резултира со совршена среќа. (Постојат посебни разгледувања за оваа работа кои се однесуваат на VIIо и не може да се дискутира за тоа на ова место).

62. Како што е објаснето погоре, Браќата се потполно ослободени од повеќето судски оптоварувања, бидејќи судските постапки не се дозволени во рамките на Редот и бидејќи може да се повикаат на судските советници од Редот за да ги одбранат од нивните непријатели во случај на потреба.

Осма Куќа

63. Сите Браќа имаат право по смртта на соодветен однос спрема нивните земски останки во согласност со ритуалите на Редот и нивните степени во него.

64. Доколку Братот посака, целокупниот износ на членарините и прилозите што ги платил во текот на целиот негов живот ќе им бидат предадени од страна на Редот на неговите наследници или законски наследници. На тој начин Редот пружа апсолутен систем на осигурување покрај другите бенефити.

Деветта Куќа

65. Редот поучува на единствениот, совршен и задоволувачки систем на философија, религија и наука, водејќи ги своите членови чекор по чекор до знаења и моќи, кои профаниот тешко дека може и да ги замисли.

66. Браќата на Редот, кои преземаат долги патувања преку море се примени во местата за престој на Работилниците од Редот во период од еден месец.

Десетта Куќа

67. Жените од Редот, кои ќе станат мајки ја примаат сета грижа, внимание и чест од сите Браќа.

68. Посебни работилници ќе бидат воспоставени за нивната удобност, ако тие посакаат да искористат таква погодност.

69. Редот нуди големи социјални предности на неговите членови, овозможувајќи им постојано дружење со мажите и жените од високите степени.

70. Редот нуди исклучителни можности на своите членови во нивните струки, работи и занимања,помагајќи им преку соработка и обезбедувајќи им клиенти или купувачи.

Единаесетта Куќа

71. Редот им нуди пријателство на своите членови, здружувајќи заедно мажи и жени со слични карактери, вкусови и аспирации.

Дванаесетта Куќа

72. Тајноста на Редот ги обезбедува членовите со неповредлив превез на прикриеност.

73. Злочинот на клеветата, кој причинува човечка беда во толку голем степен се смета за крајно опасен во Редот, но е невозможен заради клаузула во Заветот од Третиот Степен.

74. Редот се служи со сета своја моќ за да им ја олесни на членовите било која принуда на која се изложени, енергично помагајќи ја секоја личност или личности кои се стремат да ги подложат на принуда и на сите други начини им помага во целосната еманципација на Браќата од се што може да ги попречи во извршувањето на Она Што Им Е Волја.

Бидејќи овие привилегии се толку бројни, чесна обврска на секој Брат е да не ги злоупотреби и спонзорите на Братот кој направил злоупотреба, како и самиот тој, ќе бидат повикани на одговорност пред Големиот Трибунал.
Потполната искреност и добрите намери меѓу Браќата се суштински за лесното и хармонично делување на нашиот систем, а Извршната Моќ тоа ќе го охрабрува на сите можни начини и секој нивни прекршок брзо и тивко ќе биде задушен.

Љубовта е закон, љубов под волја.

Нашиот татковски благослов и Благословот на Се‐Отецот Однадвор и Одвнатре нека биде на вас.

Бафомет Xо

О.Т.О. ИРСКА, ЈОНА И СИТЕ БРИТАНИИ

Back To Top