Author: Web Admin

Документи

Книгата на Законот

Liber AL vel Legis sub figura CCXX како што е предадена од XCIII = 418 на DCLXVI An IXii Sol in Aries March 21, 1938 e.v. Приватно издадена од О.Т.О. BCM /ANKH 188 High Holborn, London W.C.1. Поглавје I 1. Хад! Манифестација на Нуит. 2. Разоткривање на небесната заедница. 3. Секој маж и секоја жена […]

Есеи

Вовед во „Канонот“ на Вилијам Стерлинг

ПРЕДГОВОР ДО „СИМБОЛИСТИТЕ“ ПРЕЗИРОТ кон древното знаење е сигурен знак на просветлен ум. Ние сме луѓе. Пред нашето време, разумот многу малку влијаел на човештвото. Доказот на горново тврдење е дека во минатото немало железници, пароброди, торпеда или некои од оние анестетички новини во однос на времето и просторот со кои се гордееме и врз […]

Есеи

Телемитски прослави

O.T.O. Newsletter Vol. I N0 2, 1977 e.v.  AL II. 36: “ Постојат ритуали на елементите и прослави на сезоните.”  Ритуали на елементите – Коментарот на Терион: “Секој елемент – Оган, Земја, Воздух, Вода и Дух – поседува своја сопствена Природа, Волја и Магичка формула. Поради тоа секој елемент може да има свој соодветен ритуал.” […]

Есеи

Крвна клевета

Бил Хајдрик Copyright © 1985 by Bill Heidrick Овој уводник за првпат се појави во The Magical Link, 10/31/85 e.v. Во последните неколку месеци во САД на површина се појави древното зло. Тоа е озлогласеноста позната како „обвинување за крвна жртва“. Новинските агенции пренесуваа приказни, а една голема ТВ станица лансира документарец за необичната тема […]

Есеи

Делови на душата

( Напомени на Liber 777 ) Оваа колона често е занемарувана од студентите при проучувањето на Liber 777 бидејќи е на еврејски. Кабалистичките делови на душата претставуваат патоказ во многу пресудни работи. Овој краток преглед не може да даде потполн увид за предметот на расправата, но ќе бидат нагласени некои поединости и ќе биде претставена […]

Back To Top